Privacy

Privacybeleid (2018-05-23)

Dit is het privacybeleid Taekwondo Vereniging Ilyo, gevestigd te Grathem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40176467, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail via privacy@ilyo.info.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

 

Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  

Ontvangers

 

Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 2 maanden ·   Bestuur
Administratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Penningmeester

·   Belastingdienst

Het verrichten en versturen van aankopen ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mail adres

·   (Kleding)maat

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Leverancier

·   Vervoerder

Registreren bij Taekwondo Bond Nederland ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Geup-/Dangraad

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en lidmaatschap van de Taekwondo Bond Nederland ·   Taekwondo Bond Nederland
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 

 

 

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. ·   Bestuur
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren ·   IP-gegevens

 

Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

·   Websitebeheerder

·   Analytics tools

Ter benadering voor een evenement ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mail adres

 

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. ·   Bestuur

·   Evenement-commissie

Vastleggen van een evenement ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Foto

·   Video

Expliciete toestemming per evenement Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. ·   Facebook

·   Website

·   Bestuur

·   Verenigingsleden

 

Foto en videomateriaal

Wij nemen speciale maatregelen om te voorkomen dat u wordt vastgelegd tijdens training en evenementen zonder uw expliciete toestemming. Mocht er tijdens trainingen en evenementen foto- en/of videomateriaal worden vastgelegd, dan wordt u hier uiteraard van te voren over geïnformeerd en kan u schriftelijk wel of geen toestemming verlenen. Deze toestemming zal gevraagd worden op het inschrijfformulier van het evenement. Om te voorkomen dat u wordt vastgelegd zonder dat u toestemming heeft verleend, mag er alleen foto- en videomateriaal worden vastgelegd door een van te voren aangewezen persoon/personen die reeds geïnformeerd is over de verleende toestemmingen. Deze persoon/personen zullen alleen foto- en videomateriaal maken van de personen die toestemming hebben verleend. Na het maken van het beeldmateriaal, en voor de publicatie hiervan wordt nogmaals gecontroleerd of er beeldmateriaal is gemaakt van personen die geen toestemming hebben verleend. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt dit beeldmateriaal gelijk verwijderd. Dit heeft dus het effect dat u niet zelf foto- en/of videomateriaal mag vastleggen tijdens trainingen en evenementen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van het privacybeleid treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacybeleid van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacybeleid worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens Privacy Officer

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Verantwoordelijke:        Mike de Roode

E-mail:                          privacy@ilyo.info

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor klachten en/of vragen kunt u contact opnemen met het privacy officer. Daarnaast kunt u op grond van de AVG bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.